Θεμελιακές γειώσεις

Τί είναι η θεμελιακή γείωση

Η θεμελιακή γείωση τέθηκε σε πλήρη ισχύ τον Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384 και θεωρείται ως η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις νέες οικοδομές.

Ονομάζεται θεμελιακή επειδή κατασκευάζεται στα θεμέλια της κάθε οικοδομής περιμετρικά στους πεδιλοδοκούς.

Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η κατασκευή της πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ταυτόχρονα με τις εργασίες σκυροδέτησης στους πεδιλοδοκούς.

Πλεονεκτήματα θεμελιακής γείωσης έναντι άλλων γειώσεων

Τα πλεονεκτήματα της θεμελιακής γείωσης έναντι άλλων τύπων γειώσεων, συνοψίζονται στα εξής:

 • Εγκιβωτίζεται μέσα στο σκυρόδεμα και συνδέεται ηλεκτρικά με τον οπλισμό της οικοδομής. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανικότερη γείωση με την μικρότερη τιμή αντίστασης σε σχέση με άλλα είδη γείωσης.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση αντικεραυνικής προστασίας, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος αφού δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση καινούργιου συστήματος γείωσης σε μελλοντική τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας.
 • Εξάλειψη βηματικών τάσεων
 • Ισοδυναμικές συνδέσεις
  Αντοχή στη διάβρωση
γειωση

Πως κατασκευάζεται η θεμελιακή γείωση

Τοποθετείτε περιμετρικά της θεμελίωσης ταινία χαλύβδινη ή χάλκινη, η οποία συγκρατείται πάνω στον οπλισμό του μπετού με σφικτήρες.

Συνδέσεις μεταξύ χαλύβδινων και χάλκινων εξαρτημάτων γίνονται μόνο μέσα στο σκυρόδεμα. Συνδέσεις ίδιου τύπου εκτός σκυροδέματος γίνονται μόνο με ανοξείδωτα εξαρτήματα.

Όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στα σχετικά Πρότυπα IEC, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εφόσον ο χαλκός τοποθετηθεί εντός της θεμελίωσης, όπως εξάλλου ισχύει και για το χάλυβα. Ο λόγος είναι ότι το ηλεκτροχημικό δυναμικό κάθε υλικού εξαρτάται από το ίδιο το υλικό αλλά και από το υλικό που το περιβάλλει. Στο σκυρόδεμα ο χάλυβας αποκτά το ίδιο ηλεκτροχημικό δυναμικό με το χαλκό και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης.

Σε χώρους όπως λεβητοστάσια, μηχανοστάσια ασανσέρ, μηχανοστάσια πισίνας, λουτρά, wc, κουζίνες, ηλεκτρικούς πίνακες και μετρητές ΔΕΗ τοποθετούνται ακροδέκτες γείωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών με εξωτερικούς αγωγούς.

Για τη σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με αλεξικέραυνο, τοποθετείται αγωγός μέσα στις κολόνες πριν την σκυροδέτηση με κατάληξη την ταράτσα του κτιρίου.

Περιμετρικά της ταράτσας, πάνω σε στηρίγματα, τοποθετείται αγωγός αλουμινίου ή χαλκού σε σημεία καμινάδων, ηλιακών θερμοσίφωνων κ.α. Στη συνέχεια τοποθετούνται ακίδες και έτσι ολοκληρώνεται η κατασκευή του αλεξικέραυνου.

Εγκατάσταση γείωσης - αλεξικέραυνων

Η εγκατάσταση γείωσης είναι πολύ σημαντική για κατά την κατασκευή ενός κτιρίου και υπάρχουν πολλά υλικά και διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει. Σημαντικός, επίσης, είναι ο συντονισμός και η ταχύτητα διεκπεραίωσης, καθώς, η γείωση γίνεται συνήθως παράλληλα με τη θεμελίωση και είναι απαραίτητη η συνεργασία των ηλεκτρολόγων με τα συνεργεία για τα μπετά, ώστε να αποφευχθούν κοστοβόρες καθυστερήσεις ή λάθη. Η εταιρία μας διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και μεγάλο συνεργείο εξειδικευμένων τεχνιτών, ώστε να μπορεί να δρα άμεσα και γρήγορα σε συνδυασμό με υπόλοιπες παράλληλες εργασίες της οικοδομής χωρίς παραχωρήσεις στην ποιότητα της εγκατάστασης.
Η θεμελιακή γείωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές.

Με την εγκατάσταση αλεξικέραυνων ή κλωβών Faraday ως μέσα αντικεραυνικής προστασίας και την ενσωμάτωση της στην θεμελιακή γείωση, η εταιρία μας σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας.

Μηχανικός της εταιρίας μας θα εκπονήσει σχετική μελέτη, την οποία θα εφαρμόσουν στη συνέχεια οι ηλεκτρολόγοι μας ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα και τηρώντας όλους τους κανόνες που καθορίζονται από αυτά, για να σας παραδώσουμε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση γείωσης, που προστατεύει τις κατοικίες της οικοδομής σας.

Για την εγκατάσταση της γείωσής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα ηλεκτρόδια όπως (ράβδος, ταινία, πλάκα, πλέγμα κτλ) ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τις μελέτης.

Οι ηλεκτρολόγοι μας λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα πρότυπα θα εγκαταστήσουν την θεμελιακή γείωση επιλέγοντας υλικά άριστης ποιότητας.
Για την κατασκευή της θεμελιακής γείωσης χρησιμοποιούμε ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30×3,5 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 την οποία τοποθετούμε στα θεμέλια των κτιρίων, μέσα στο σκυρόδεμα.

Στη περίπτωση όπου οι διαστάσεις του κτιρίου είναι μεγάλες εγκαθιστούμε χαλύβδινη ταινία και σε συνδετήρια δοκάρια ή τοιχία που υπάρχουν σε εγκάρσιους ή σε διαμήκης άξονες, έτσι ώστε οποιοδήποτε σημείο στο εσωτερικό της κάτοψης της θεμελίωσης να μην απέχει περισσότερο από 10μ. από τον γειωτή.
Όταν η χαλύβδινη ταινία διακόπτεται, συνεχίζουμε την επιμήκυνση της με την παρεμβολή ειδικού συνδέσμου. Στη περίπτωση όπου το κτίριο έχει αρμούς συστολο-διαστολής, διακόπτουμε την ταινία κατά τη διέλευσή της κάθετα από τον αρμό και συνεχίζουμε την όδευσή της με την παρεμβολή ζεύγους ειδικών συνδέσμων.
Για την εγκατάσταση αναμονών εντός του κτιρίου τοποθετούμε χαλύβδινο αγωγό, διαστάσεων 10mm τον οποίο συνδέουμε με την χαλύβδινη ταινία με ειδικούς συνδέσμους και οδηγούμε στις γωνίες του κτιρίου μέσα στις μπετοκολώνες.
Για την αποφυγή της διάβρωσής του, οι ηλεκτρολόγοι μας τον τυλίγουν με αντιδιαβρωτική ταινία, περίπου 35cm πριν την έξοδό του από το σκυρόδεμα (εντός αυτού) και περίπου 35cm μετά την έξοδό του (στον αέρα).
Οι τεχνικοί μας αφήνουν αναμονές εντός του κτιρίου (στο λεβητοστάσιο και στο shaft του ασανσέρ) και εκτός του κτιρίου για τη σύνδεση της θεμελιακής γείωσης με τη ΔΕΗ και την περίπτωση επέκτασης του συστήματος γείωσης.

Στην θεμελιακή γείωση επίσης συνδέονται ισοδυναμικά:

 • Οι σωλήνες δικτύου ύδρευσης (μεταλλικές)
 • Οι σωλήνες δικτύου φυσικού αερίου
 • Οι σωλήνες δικτύου πυρόσβεσης
 • Οι σωλήνες παροχής καυσίμων
 • Οι αεραγωγοί κλιματισμού
 • Οι μεταλλικοί μανδύες καλωδίων παροχής ισχύος και τηλεφωνικών καλωδίων
 • Η αντικεραυνική προστασία

Θεμελιακή γείωση ως βασικό μέσο προστασίας

Η θεμελιακή γείωση είναι το βασικό μέσο προστασίας από ηλεκτροπληξία και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά, δεν μπορεί να σας προστατεύσει από όλους τους κινδύνους. Υπάρχουν καιρικά φαινόμενα όπως οι κεραυνοί μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση και τον εξοπλισμό του κτιρίου.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα πλήγμα από κεραυνό αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε την εγκατάσταση, καθώς γνωρίζουμε την συμπεριφορά του φαινομένου και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο πλήγμα.
Όταν μιλάμε για κεραυνό μιλάμε στην ουσία για ρεύμα πολύ μεγάλης έντασης.
Το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι ελάχιστο σε σχέση με τις καταστροφικές συνέπειες, που μπορεί να επιφέρει ένα χτύπημα από κεραυνό τόσο στον εξοπλισμό όσο και στη ζωή των ανθρώπων εντός του κτιρίου, που κατασκευάζετε.

Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία καθορίζουν αν η κατασκευή σας χρειάζεται αντικεραυνική προστασία η όχι. Η εταιρία μας θα κάνει την εκτίμηση αυτή και σε περίπτωση που η κατασκευή σας απαιτεί προστασία θα προτείνουμε την καλύτερη λύση. Οι ηλεκτρολόγοι μας χρησιμοποιώντας μόνο πιστοποιημένα υλικά θα εγκαταστήσουν την αντικεραυνική προστασία, η οποία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση την γείωσης θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρέχοντας ασφάλεια και προστασία στην κατασκευή σας.

Κατασκευές για :

 • Κατασκευή θεμελιακής γείωσης για οικίες, πολυκατοικίες, βιομηχανικά κτήρια.
 • Παράδοση σχεδίου σε επίσημο πρωτόκολλο κατασκευής.
 • Μετρήσεις σε υφιστάμενες γειώσεις με σύγχρονα ψηφιακά όργανα.
 • Έκδοση πιστοποιητικών για την ΔΕΗ
 • Αλεξικέραυνα κτηρίων: μελέτη κατασκευή.

24ωρη τεχνική υποστήριξη βλαβών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

211 7702222
697 9666610

Close Menu